Gerard Monté

Fotograaf

Sint-Jorisdagen - schuttersgilde De oude schuts - burgemeester Mikkers beschermheer - Citadel - 21-22 april 2018

Sint-Jorisdagen - schuttersgilde De oude schuts - burgemeester Mikkers beschermheer - Citadel - 21-22 april 2018

DSC04095- Sint-Jorisdagen schuttersgilde De Oude Schuts - Citadel - 21april2018 - foto GerardMontE web
DSC04096- Sint-Jorisdagen schuttersgilde De Oude Schuts - Citadel - 21april2018 - foto GerardMontE web
DSC04103- Sint-Jorisdagen schuttersgilde De Oude Schuts - Citadel - 21april2018 - foto GerardMontE web
DSC04104- Sint-Jorisdagen schuttersgilde De Oude Schuts - Citadel - 21april2018 - foto GerardMontE web
DSC04105- Sint-Jorisdagen schuttersgilde De Oude Schuts - Citadel - 21april2018 - foto GerardMontE web
DSC04106- Sint-Jorisdagen schuttersgilde De Oude Schuts - Citadel - 21april2018 - foto GerardMontE web
DSC04107- Sint-Jorisdagen schuttersgilde De Oude Schuts - Citadel - 21april2018 - foto GerardMontE web
DSC04108- Sint-Jorisdagen schuttersgilde De Oude Schuts - Citadel - 21april2018 - foto GerardMontE web
DSC04113- Sint-Jorisdagen schuttersgilde De Oude Schuts - Citadel - 21april2018 - foto GerardMontE web
DSC04114- Sint-Jorisdagen schuttersgilde De Oude Schuts - Citadel - 21april2018 - foto GerardMontE web
DSC04115- Sint-Jorisdagen schuttersgilde De Oude Schuts - Citadel - 21april2018 - foto GerardMontE web
DSC04117- Sint-Jorisdagen schuttersgilde De Oude Schuts - Citadel - 21april2018 - foto GerardMontE web
DSC04119- Sint-Jorisdagen schuttersgilde De Oude Schuts - Citadel - 21april2018 - foto GerardMontE web
DSC04123- Sint-Jorisdagen schuttersgilde De Oude Schuts - Citadel - 21april2018 - foto GerardMontE web
DSC04127- Sint-Jorisdagen schuttersgilde De Oude Schuts - Citadel - 21april2018 - foto GerardMontE web
DSC04128- Sint-Jorisdagen schuttersgilde De Oude Schuts - Citadel - 21april2018 - foto GerardMontE web
DSC04129- Sint-Jorisdagen schuttersgilde De Oude Schuts - Citadel - 21april2018 - foto GerardMontE web
DSC04130- Sint-Jorisdagen schuttersgilde De Oude Schuts - Citadel - 21april2018 - foto GerardMontE web
DSC04131- Sint-Jorisdagen schuttersgilde De Oude Schuts - Citadel - 21april2018 - foto GerardMontE web
DSC04134- Sint-Jorisdagen schuttersgilde De Oude Schuts - Citadel - 21april2018 - foto GerardMontE web
DSC04399- Sint-Jorisdagen schuttersgilde De Oude Schuts - beschermheer Mikkers - 22april2018 - foto GerardMontE web
DSC04400- Sint-Jorisdagen schuttersgilde De Oude Schuts - beschermheer Mikkers - 22april2018 - foto GerardMontE web
DSC04403- Sint-Jorisdagen schuttersgilde De Oude Schuts - beschermheer Mikkers - 22april2018 - foto GerardMontE web
DSC04404- Sint-Jorisdagen schuttersgilde De Oude Schuts - beschermheer Mikkers - 22april2018 - foto GerardMontE web
DSC04405- Sint-Jorisdagen schuttersgilde De Oude Schuts - beschermheer Mikkers - 22april2018 - foto GerardMontE web
DSC04408- Sint-Jorisdagen schuttersgilde De Oude Schuts - beschermheer Mikkers - 22april2018 - foto GerardMontE web
DSC04409- Sint-Jorisdagen schuttersgilde De Oude Schuts - beschermheer Mikkers - 22april2018 - foto GerardMontE web
DSC04412- Sint-Jorisdagen schuttersgilde De Oude Schuts - beschermheer Mikkers - 22april2018 - foto GerardMontE web
DSC04413- Sint-Jorisdagen schuttersgilde De Oude Schuts - beschermheer Mikkers - 22april2018 - foto GerardMontE web
DSC04415- Sint-Jorisdagen schuttersgilde De Oude Schuts - beschermheer Mikkers - 22april2018 - foto GerardMontE web
DSC04416- Sint-Jorisdagen schuttersgilde De Oude Schuts - beschermheer Mikkers - 22april2018 - foto GerardMontE web
DSC04420- Sint-Jorisdagen schuttersgilde De Oude Schuts - beschermheer Mikkers - 22april2018 - foto GerardMontE web
DSC04421- Sint-Jorisdagen schuttersgilde De Oude Schuts - beschermheer Mikkers - 22april2018 - foto GerardMontE web
DSC04422- Sint-Jorisdagen schuttersgilde De Oude Schuts - beschermheer Mikkers - 22april2018 - foto GerardMontE web
DSC04424- Sint-Jorisdagen schuttersgilde De Oude Schuts - beschermheer Mikkers - 22april2018 - foto GerardMontE web
DSC04425- Sint-Jorisdagen schuttersgilde De Oude Schuts - beschermheer Mikkers - 22april2018 - foto GerardMontE web
DSC04426- Sint-Jorisdagen schuttersgilde De Oude Schuts - beschermheer Mikkers - 22april2018 - foto GerardMontE web
DSC04427- Sint-Jorisdagen schuttersgilde De Oude Schuts - beschermheer Mikkers - 22april2018 - foto GerardMontE web
DSC04428- Sint-Jorisdagen schuttersgilde De Oude Schuts - beschermheer Mikkers - 22april2018 - foto GerardMontE web
DSC04429- Sint-Jorisdagen schuttersgilde De Oude Schuts - beschermheer Mikkers - 22april2018 - foto GerardMontE web
DSC04430- Sint-Jorisdagen schuttersgilde De Oude Schuts - beschermheer Mikkers - 22april2018 - foto GerardMontE web
DSC04431- Sint-Jorisdagen schuttersgilde De Oude Schuts - beschermheer Mikkers - 22april2018 - foto GerardMontE web
DSC04432- Sint-Jorisdagen schuttersgilde De Oude Schuts - beschermheer Mikkers - 22april2018 - foto GerardMontE web
DSC04433- Sint-Jorisdagen schuttersgilde De Oude Schuts - beschermheer Mikkers - 22april2018 - foto GerardMontE web
DSC04435- Sint-Jorisdagen schuttersgilde De Oude Schuts - beschermheer Mikkers - 22april2018 - foto GerardMontE web
DSC04436- Sint-Jorisdagen schuttersgilde De Oude Schuts - beschermheer Mikkers - 22april2018 - foto GerardMontE web
DSC04437- Sint-Jorisdagen schuttersgilde De Oude Schuts - beschermheer Mikkers - 22april2018 - foto GerardMontE web
DSC04439- Sint-Jorisdagen schuttersgilde De Oude Schuts - beschermheer Mikkers - 22april2018 - foto GerardMontE web
DSC04440- Sint-Jorisdagen schuttersgilde De Oude Schuts - beschermheer Mikkers - 22april2018 - foto GerardMontE web
DSC04441- Sint-Jorisdagen schuttersgilde De Oude Schuts - beschermheer Mikkers - 22april2018 - foto GerardMontE web
DSC04442- Sint-Jorisdagen schuttersgilde De Oude Schuts - beschermheer Mikkers - 22april2018 - foto GerardMontE web
DSC04443- Sint-Jorisdagen schuttersgilde De Oude Schuts - beschermheer Mikkers - 22april2018 - foto GerardMontE web
DSC04444- Sint-Jorisdagen schuttersgilde De Oude Schuts - beschermheer Mikkers - 22april2018 - foto GerardMontE web
DSC04445- Sint-Jorisdagen schuttersgilde De Oude Schuts - beschermheer Mikkers - 22april2018 - foto GerardMontE web
DSC04446- Sint-Jorisdagen schuttersgilde De Oude Schuts - beschermheer Mikkers - 22april2018 - foto GerardMontE web
DSC04448- Sint-Jorisdagen schuttersgilde De Oude Schuts - beschermheer Mikkers - 22april2018 - foto GerardMontE web
DSC04449- Sint-Jorisdagen schuttersgilde De Oude Schuts - beschermheer Mikkers - 22april2018 - foto GerardMontE web
DSC04450- Sint-Jorisdagen schuttersgilde De Oude Schuts - beschermheer Mikkers - 22april2018 - foto GerardMontE web
DSC04451- Sint-Jorisdagen schuttersgilde De Oude Schuts - beschermheer Mikkers - 22april2018 - foto GerardMontE web
DSC04452- Sint-Jorisdagen schuttersgilde De Oude Schuts - beschermheer Mikkers - 22april2018 - foto GerardMontE web
DSC04456- Sint-Jorisdagen schuttersgilde De Oude Schuts - beschermheer Mikkers - 22april2018 - foto GerardMontE web
DSC04457- Sint-Jorisdagen schuttersgilde De Oude Schuts - beschermheer Mikkers - 22april2018 - foto GerardMontE web
DSC04458- Sint-Jorisdagen schuttersgilde De Oude Schuts - beschermheer Mikkers - 22april2018 - foto GerardMontE web
DSC04459- Sint-Jorisdagen schuttersgilde De Oude Schuts - beschermheer Mikkers - 22april2018 - foto GerardMontE web
DSC04461- Sint-Jorisdagen schuttersgilde De Oude Schuts - beschermheer Mikkers - 22april2018 - foto GerardMontE web
DSC04467- Sint-Jorisdagen schuttersgilde De Oude Schuts - beschermheer Mikkers - 22april2018 - foto GerardMontE web
DSC04468- Sint-Jorisdagen schuttersgilde De Oude Schuts - beschermheer Mikkers - 22april2018 - foto GerardMontE web
DSC04469- Sint-Jorisdagen schuttersgilde De Oude Schuts - beschermheer Mikkers - 22april2018 - foto GerardMontE web
DSC04470- Sint-Jorisdagen schuttersgilde De Oude Schuts - beschermheer Mikkers - 22april2018 - foto GerardMontE web
DSC04472- Sint-Jorisdagen schuttersgilde De Oude Schuts - beschermheer Mikkers - 22april2018 - foto GerardMontE web
DSC04474- Sint-Jorisdagen schuttersgilde De Oude Schuts - beschermheer Mikkers - 22april2018 - foto GerardMontE web
DSC04475- Sint-Jorisdagen schuttersgilde De Oude Schuts - beschermheer Mikkers - 22april2018 - foto GerardMontE web
DSC04476- Sint-Jorisdagen schuttersgilde De Oude Schuts - beschermheer Mikkers - 22april2018 - foto GerardMontE web
DSC04477- Sint-Jorisdagen schuttersgilde De Oude Schuts - beschermheer Mikkers - 22april2018 - foto GerardMontE web
DSC04478- Sint-Jorisdagen schuttersgilde De Oude Schuts - beschermheer Mikkers - 22april2018 - foto GerardMontE web
DSC04481- Sint-Jorisdagen schuttersgilde De Oude Schuts - beschermheer Mikkers - 22april2018 - foto GerardMontE web
DSC04482- Sint-Jorisdagen schuttersgilde De Oude Schuts - beschermheer Mikkers - 22april2018 - foto GerardMontE web
DSC04483- Sint-Jorisdagen schuttersgilde De Oude Schuts - beschermheer Mikkers - 22april2018 - foto GerardMontE web
DSC04485- Sint-Jorisdagen schuttersgilde De Oude Schuts - beschermheer Mikkers - 22april2018 - foto GerardMontE web
DSC04487- Sint-Jorisdagen schuttersgilde De Oude Schuts - beschermheer Mikkers - 22april2018 - foto GerardMontE web
DSC04488- Sint-Jorisdagen schuttersgilde De Oude Schuts - beschermheer Mikkers - 22april2018 - foto GerardMontE web
DSC04489- Sint-Jorisdagen schuttersgilde De Oude Schuts - beschermheer Mikkers - 22april2018 - foto GerardMontE web
DSC04492- Sint-Jorisdagen schuttersgilde De Oude Schuts - beschermheer Mikkers - 22april2018 - foto GerardMontE web
DSC04493- Sint-Jorisdagen schuttersgilde De Oude Schuts - beschermheer Mikkers - 22april2018 - foto GerardMontE web
DSC04500- Sint-Jorisdagen schuttersgilde De Oude Schuts - beschermheer Mikkers - 22april2018 - foto GerardMontE web
DSC04503- Sint-Jorisdagen schuttersgilde De Oude Schuts - beschermheer Mikkers - 22april2018 - foto GerardMontE web
DSC04504- Sint-Jorisdagen schuttersgilde De Oude Schuts - beschermheer Mikkers - 22april2018 - foto GerardMontE web
DSC04505- Sint-Jorisdagen schuttersgilde De Oude Schuts - beschermheer Mikkers - 22april2018 - foto GerardMontE web
DSC04506- Sint-Jorisdagen schuttersgilde De Oude Schuts - beschermheer Mikkers - 22april2018 - foto GerardMontE web
DSC04510- Sint-Jorisdagen schuttersgilde De Oude Schuts - beschermheer Mikkers - 22april2018 - foto GerardMontE web
DSC04512- Sint-Jorisdagen schuttersgilde De Oude Schuts - beschermheer Mikkers - 22april2018 - foto GerardMontE web
DSC04514- Sint-Jorisdagen schuttersgilde De Oude Schuts - beschermheer Mikkers - 22april2018 - foto GerardMontE web
DSC04517- Sint-Jorisdagen schuttersgilde De Oude Schuts - beschermheer Mikkers - 22april2018 - foto GerardMontE web
DSC04518- Sint-Jorisdagen schuttersgilde De Oude Schuts - beschermheer Mikkers - 22april2018 - foto GerardMontE web
DSC04519- Sint-Jorisdagen schuttersgilde De Oude Schuts - beschermheer Mikkers - 22april2018 - foto GerardMontE web
DSC04521- Sint-Jorisdagen schuttersgilde De Oude Schuts - beschermheer Mikkers - 22april2018 - foto GerardMontE web
DSC04522- Sint-Jorisdagen schuttersgilde De Oude Schuts - beschermheer Mikkers - 22april2018 - foto GerardMontE web
DSC04616- Sint-Jorisdagen schuttersgilde De Oude Schuts - beschermheer Mikkers - 22april2018 - foto GerardMontE web
DSC04620- Sint-Jorisdagen schuttersgilde De Oude Schuts - beschermheer Mikkers - 22april2018 - foto GerardMontE web
DSC04622- Sint-Jorisdagen schuttersgilde De Oude Schuts - beschermheer Mikkers - 22april2018 - foto GerardMontE web
DSC04623- Sint-Jorisdagen schuttersgilde De Oude Schuts - beschermheer Mikkers - 22april2018 - foto GerardMontE web
DSC04627- Sint-Jorisdagen schuttersgilde De Oude Schuts - beschermheer Mikkers - 22april2018 - foto GerardMontE web
DSC04629- Sint-Jorisdagen schuttersgilde De Oude Schuts - beschermheer Mikkers - 22april2018 - foto GerardMontE web
DSC04630- Sint-Jorisdagen schuttersgilde De Oude Schuts - beschermheer Mikkers - 22april2018 - foto GerardMontE web
DSC04631- Sint-Jorisdagen schuttersgilde De Oude Schuts - beschermheer Mikkers - 22april2018 - foto GerardMontE web
DSC04632- Sint-Jorisdagen schuttersgilde De Oude Schuts - beschermheer Mikkers - 22april2018 - foto GerardMontE web
DSC04643- Sint-Jorisdagen schuttersgilde De Oude Schuts - beschermheer Mikkers - 22april2018 - foto GerardMontE web
DSC04644- Sint-Jorisdagen schuttersgilde De Oude Schuts - beschermheer Mikkers - 22april2018 - foto GerardMontE web
DSC04646- Sint-Jorisdagen schuttersgilde De Oude Schuts - beschermheer Mikkers - 22april2018 - foto GerardMontE web
DSC04647- Sint-Jorisdagen schuttersgilde De Oude Schuts - beschermheer Mikkers - 22april2018 - foto GerardMontE web
DSC04651- Sint-Jorisdagen schuttersgilde De Oude Schuts - beschermheer Mikkers - 22april2018 - foto GerardMontE web
DSC04655- Sint-Jorisdagen schuttersgilde De Oude Schuts - beschermheer Mikkers - 22april2018 - foto GerardMontE web
DSC04656- Sint-Jorisdagen schuttersgilde De Oude Schuts - beschermheer Mikkers - 22april2018 - foto GerardMontE web
DSC04657- Sint-Jorisdagen schuttersgilde De Oude Schuts - beschermheer Mikkers - 22april2018 - foto GerardMontE web
DSC04658- Sint-Jorisdagen schuttersgilde De Oude Schuts - beschermheer Mikkers - 22april2018 - foto GerardMontE web
DSC04659- Sint-Jorisdagen schuttersgilde De Oude Schuts - beschermheer Mikkers - 22april2018 - foto GerardMontE web
DSC04661- Sint-Jorisdagen schuttersgilde De Oude Schuts - beschermheer Mikkers - 22april2018 - foto GerardMontE web
DSC04662- Sint-Jorisdagen schuttersgilde De Oude Schuts - beschermheer Mikkers - 22april2018 - foto GerardMontE web
DSC04663- Sint-Jorisdagen schuttersgilde De Oude Schuts - beschermheer Mikkers - 22april2018 - foto GerardMontE web
DSC04666- Sint-Jorisdagen schuttersgilde De Oude Schuts - beschermheer Mikkers - 22april2018 - foto GerardMontE web
DSC04667- Sint-Jorisdagen schuttersgilde De Oude Schuts - beschermheer Mikkers - 22april2018 - foto GerardMontE web
DSC04668- Sint-Jorisdagen schuttersgilde De Oude Schuts - beschermheer Mikkers - 22april2018 - foto GerardMontE web
001/122 
start stop bwd fwd

21/4 - Ter gelegenheid van de feestdag van Sint Joris (de beschermheilige) ging het gilde naar een speciale mis in de Sint-Jan, begeleid door de Stadspijpers. (geen foto's). Daarna was in het gildehuisje (voorm. kruithuisje) op de Citadel de teermaaltijd en de jaarvergadering. Tussendoor poseerden een aantal leden en de aanwezige Stadspijpers bij het vaandel.

Op 22 april werd de nieuwe beschermheer van het gilde geïnstalleerd. Burgemeester Jack Mikkers kreeg eerst de tabbaard (of tabberd) en de bourelet (muts) aangepast. Op de vragen van de voorzitter of hij het gilde met raad en daad wilde bijstaan antwoordde hij bevestigend.
Daarna was het weer kampioensschieten met de kruisbogen. De baan werd eerst -naar oud gebruik- gevrijd, dat wil zeggen vrijgemaakt van geesten, door drie keer rond het schootsveld te lopen. De nieuwe beschermheer mocht als eerste schieten, zijn vrouw schoot ook, iets meer in de richting van de roos.
Diny de Jong won bij de dames, Rob de Jong bij de heren. Zij kregen het wisselschildje dat ze volgend jaar weer mogen verdedigen.
Het was mooi weer, vrijwel geen wind die de pijlen kon doen afwijken.
De sfeer was prima, ook tijdens de slotmaaltijd waaraan ook de plebaan deelnam.

zie ook de foto's van het 25-jarig jubleum in 2016 en van de Jorisdagen in 2015 en in 2017.   
De oude schuts vertegenwoordigde Den Bosch bij de Vrede van Heusden in 2016.
In 2015 waren ze aanwezig op het Gebroeders van Limburg-festival in Nijmegen.

zie evt ook beschermheer van de Stadspijpers.

info De oude schuts 
©2018 Gerard Monté

 

©2013 - 2020 www.gerarddenbosch.nl - Webdesign: Broeklandsoft - Alle rechten voorbehouden